1 - TEGENSTELBAARHEID

Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen de enige voorwaarden waartoe het bedrijf KADOLIS zich verbindt in de contractuele relatie met de Klant en zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen de partijen. Zij kunnen alleen worden gespecificeerd en/of gewijzigd door de bijzondere voorwaarden van het contract. Elke door de opdrachtgever voorgestelde wijziging dient door de vennootschap KADOLIS te worden ondertekend.


2 - ORDERBEVESTIGINGEN

Elk aanbod of elke bestelling moet, om geldig te zijn, schriftelijk worden bevestigd. De schriftelijke aanbiedingen van de verkoper zijn slechts geldig voor de daarin vermelde periode.


3 - PRIJS

De prijzen en tarieven zijn in euro's, exclusief belastingen, na aftrek van alle kortingen en rabatten. De tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd op 1 april, 1 juni, 1 september en 1 januari van elk jaar. De geldende prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling.


4 - BETALING

De facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, behalve in het geval van specifieke contractuele bepalingen tussen KADOLIS en de klant. In ieder geval mogen de betalingstermijnen niet langer zijn dan 60 dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur. Een korting van 1% zal worden toegekend voor elke contante betaling.


5 - NIET-BETALING

Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 12% per jaar. Bovendien wordt elke factuur die niet betaald is op de vervaldag automatisch verhoogd met 5%, met een minimum van 30 EUR, als een vaste en onherleidbare vergoeding voor onze administratieve en diverse kosten in verband met de invordering van de verschuldigde bedragen. Dit is niet exclusief een mogelijke vordering op grond van artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft de verkoper het recht om alle lopende contracten onmiddellijk te beëindigen en maakt alle andere, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.


6 - VERVOER

Voor leveringen worden de goederen EXworks geleverd, d.w.z. ter beschikking gesteld in het magazijn. Het transport is voor rekening van de klant, tenzij er een specifieke contractuele bepaling wordt gemaakt tussen Kadolis en de klant.


7 - LEVERTIJDEN

De levertijden worden slechts als indicatie gegeven. Zij vormen geen essentiële voorwaarde van het contract. Zij kunnen worden vertraagd, zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot annulering van de overeenkomst, weigering van de goederen of schadevergoeding.


8 - OVEREENKOMST OVER LEVERING EN CLAIMS

De koper is verplicht de goederen bij ontvangst te controleren en eventuele afwijkingen op de afleveringsbon te melden. De goederen worden geacht aanvaard te zijn indien er geen klacht is ingediend per aangetekende brief, fax of e-mail binnen 3 dagen na levering.
ontvangst. Na deze periode worden geen claims meer geaccepteerd door KADOLIS. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper de keuze om de geleverde goederen te vervangen of te retourneren en te crediteren. Het indienen van een klacht binnen de voorgeschreven termijn geeft de koper geen toestemming om de goederen terug te sturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de teruggave door de verkoper wordt toegestaan, vormt deze geen nadelige erkenning van de verkoper. Het verhaal op de verkoper in geval van een klacht wegens kennelijke niet-conformiteit is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de betrokken goederen.


9- EIGENDOMSVOORBEHOUD

De firma KADOLIS behoudt zich het eigendom van de verkochte producten voor tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren.
In geval van uitvoering van dit artikel wordt tussen partijen overeengekomen dat het eventueel reeds aan KADOLIS betaalde bedrag door haar wordt behouden als vergoeding voor het gebruik dat eventueel door de klant van de producten is gemaakt.
Verder is overeengekomen dat als de onderhavige clausule vóór de 1e verjaardag van de levering in werking zou treden, de verkochte producten geacht zouden worden 40% van hun waarde te hebben verloren, vervolgens 20% tussen de 1e en 3e verjaardag, vervolgens 10% tussen de 3e en 4e verjaardag, en daarna als waardeloos zouden worden beschouwd. Het is duidelijk dat de klant de gevolgen van dit waardeverlies op zich zou nemen. Dit beding is voor iedereen tegenstelbaar, ook in het geval van een procedure van de cliënt.


10 - GARANTIES

De firma KADOLIS is geenszins een fabrikant van de producten die zij verdeelt. Bijgevolg is zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten dezelfde, in dezelfde termen en binnen dezelfde grenzen, als de contractuele verantwoordelijkheid van de leveranciers, die de Klant aanvaardt. Alle informatie van leveranciers kan op verzoek worden verstrekt.


11 - RESOLUTIE OF BEËINDIGING

Indien een verkoop geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden als gevolg van een fout of nalatigheid van de koper, is de koper een vergoeding verschuldigd van

Overeenkomstig artikel L.541-10-13 van de Franse milieuwet heeft ADEME de volgende unieke identificatienummers toegekend aan Kadolis (RCS Angers 494103484), waarmee wordt gecertificeerd dat Kadolis is ingeschreven in het register van milieu-instanties en up-to-date is met zijn milieubijdragen:

  • FR017598_10QK voor de meubelsector met Ecomaison
  • FR205266_01FGBT voor de sector Verpakking met Adelphe
  • FR017598_12QLGC voor Ecomaison voor de speelgoedsector
  • FR205266_11LDQF voor Refashion voor de sector kleding, huishoudlinnen en schoeisel